TB工法とは

TB工法の歩掛(注入工法)

歩掛区分

hokake1.jpg

 

据付歩掛

hokake2.jpg